Zapisi Danas je
 

 

Predsedništvo Saveza udruženja boraca NOR-a sreza Svetozarevo, na svojoj sednici održanoj dana 27. aprila 1962. godine, u cilju što uspešnijeg sprovođenja odluka i zadataka Udruženja, a na osnovu člana 39 Statuta Udruženja, donelo je sledeću


ODLUKU

I. OBRAZUJU SE STALNE komisije pri Predsedništvu Saveza udruženja boraca NOR - a sreza Svetozarevo i to:

1. Savet za boračku zaštitu,
2. Komisija za pitanja ratnih vojnih invalida,
3. Komisija za pitanja rezervnih oficira i podoficira,
4. Komisija bivših političkih interniraca, deportiraca i ratnih zarobljenika i
5. Komisija za negovanje i razvijanje boračkih tradicija.


II. Za predsednike i članove komisija imenuju se:

SAVET ZA BORAČKU ZAŠTITU :
1. Predsednik - Sekulić Svetislav
2. Članovi : Matić Veljko
3. II Savić Miodrag
4. II Radosavljević Dušan
5. II Miladinović Smiljko
6. II Stupar Marko, p.pukovnik iz Ćuprije
7. II Gajić Nikola, iz Paraćina
8. II Krstić Dragutin

KOMISIJA ZA PITANJA RATNIH VOJNIH INVALIDA :
1. Predsednik - Ivanović Jova
2. Članovi : Stanković Radašin
3. II Kokotović Bogdan
4. II Stojanović Obrad, iz Ćuprije
5. II Đurković Milovan, iz Svilajnca
6. II Đukić Đura, iz Paraćina
7. II Klipe Spasoje
8. II Paver Anton
9. II Matić Veljko

KOMISIJA ZA PITANJA REZERVNIH OFICIRA I PODOFICIRA :
1. Predsednik - Nikolić Stanimir
2. Članovi : Zdravković Živojin
3. II Tomić Milorad, pukovnik JNA - a
4. II Bakić Vojislav, p. pukovnik JNA - a
5. II Lukić Ješa
6. II Delić Božidar, iz Ćuprije
7. II Ćirić Slobodan
8. II Obradović Bora
9. II Miletić Milojko, iz Despotovca
10. II Bjelić Mile
11. II Jovanović Aleksandar, iz Svilajnca
12. II Rodić Marko

KOMISIJA BIVŠIH POLITIČKIH INTERNIRACA, DEPORTIRACA I RATNIH ZAROBLJENIKA :
1. Predsednik - Vasiljević Ljuba
2. Članovi : Milentijević Milentije, sekretar
3. II Avramović Ivan
4. II Simić Božidar
5. II Mihajlović Ljuba
6. II Radosavljević Ljubinka
7. II Nikodijević Danilo

KOMISIJA ZA NEGOVANJE I RAZVIJANJE BORAČKIH TRADICIJA
1. Predsednik - Panić Aleksa, iz Ćuprije
2. Članovi : Jagodić Milena
3. II Jelić Luka, iz Resavice
4. II Stanisavljević Ratko
5. II Branković Dragoljub
6. II Abadić Dimitrije
7. II Urošević Mika, iz Paraćina


O ZADACIMA KOMISIJA :
Spajanje organizacije Saveza boraca, Saveza ratnih vojnih invalida i Udruženja rezervnih oficira i podoficira na nivou sreza u jednu organizaciju : Savez udruženja boraca NOR - a sreza, nužno je nametnulo i neke novine u pogledu organizacionog postavljanja i metoda rada novoizabranog sreskog rukovodstva Udruženja u odnosu na ranije sreske odbore spojenih organizacija.
U vezi s tim, a rukovodeći se sa odredbama Statuta Udruženja, preporukama republičkog organa Udruženja i s pogledom na konkretne uslove i zadatke koji stoje pred naša udruženja u srezu, predsedništvo Udruženja boraca sreza je na svojoj prvoj sednici odlučilo da obrazuje stalne komisije koje bi se bavile određenim pitanjima u okviru opštih zadataka Udruženja, imajući pri tome u vidu da predsedništvo kao celina treba da sprovodi odluke skupštine, usmerava rad udruženja u srezu i određuje opšte zadatke dok bi komisije bile organi predsedništva koje bi dalje konkretizovale mere na sprovođenju tih zadataka, izučavala pojedine probleme koji stoje u organizaciji i postavljali da predsedništvo u svojim sednicama zauzima stavove po pojedinim pitanjima i problemima.


Pri imenovanju predsednika i članova komisija, predsedništvo se rukovodilo time da pored članova predsedništva, u sastav komisija uđu i drugi članovi - aktivisti naših udruženja - kako bi to u izvesnom predstavljalo što veću garanciju za uspešnije sprovođenje zadataka, a naročito osnovnog : pružanje što veće pomoći u radu opštinskim udruženjima.


Iz ovog opšteg o osnivanju i radu komisija, mogla bi se bliže nabrojati izvesna pitanja kojima bi se bavila pojedine komisije :
Savet za boračku zaštitu : Ovaj Savet bi se bavio onim pitanjima na polju opšte zaštite članstva : briga o članstvu i njihovim porodicama, zdravstveni problemi, lečenje, penzionisanje, staranje o deci palih boraca i žrtava fašističkog terora i drugo.
Komisija za pitanje ratnih vojnih invalida : Ova komisija bi u okviru svoje delatnosti obuhvatala ona specifična pitanja ratnih vojnih invalida, kao : regulisanje zakonom zagarantovanih prava : prava na invalidninu, invalidski dodatak, dodatak na decu, prekvalifikacija invalida, banjsko i klimatsko lečenje, regulisanje položaja dece umrlih ratnih vojnih invalida, upoznavanje invalida sa mogućnošću regulisanja izvesnih prava, upoznavanje sa propisima u oblasti invalidske zaštite. Pri svemu ovome, nužna je saradnja sa organima uprave koji rešavaju o pravima invalida.


Komisija za pitanja rezervnih oficira i podoficira : Najvažniji zadatak ove komisije biće organizovanje i provođenje stručne nastave u cilju podizanja i održavanja nivoa na polju vojnog znanja rezervnih oficira i podoficira, delatnost na vanarmijskom vojnom vaspitanju i drugo.
Komisija bivših političkih interniraca, deportiraca i ratnih zarobljenika : Jedan od osnovnih zadataka ove komisije biće organizaciono učvršćenje sekcija bivših političkih intarniraca, deportiraca i ratnih zarobljenika pri opštinskim udruženjima, sređivanje evidencije o ovakvim licima i drugo. Pri ovome naročito treba imati u vidu da opštinski odbori saveza boraca ovim evidencijama nisu posvetili dovoljnu pažnju u smislu okupljanja i njihovog uključenja u rad organizacije. Ovo je naročito nužno s obzirom na znatan broj bivših zarobljenika u našem srezu.
Komisija za negovanje i razvijanje boračkih tradicija : Zadaci ove komisije bili bi : prikupljanje, sređivanje istorijskog materijala, organizovanje pisanja hronika, podizanje i održavanje spomen obeležja, proslava boračkih praznika : 4. i 7. juli i drugih državnih praznika, sportska delatnost, udruženje i drugo.


Po jedan primerak dostaviti :
- komisijama,
- članovima komisija,
- opštinskim udruženjima.

Za Predsedništvo
Saveza udruženja boraca NOR - a,

PREDSEDNIK
Milosav Živanović, s.r.

Tačnost prepisa overava:


SEKRETAR,
Veljko Matić

 


Sva prava zadržana - Agencija Autentik - Jagodina            Ukupno: 2967   Danas:   21   Juče:   7