Zapisi Danas je
 

 

Z A P I S N I K

SA I. GODIŠNJE SKUPŠTINE SAVEZA UDRUŽENJA BORACA NOR - a
SREZA SVETOZAREVO, ODRŽANOG 11.III 1962. GODINE.


Svetozarevo, 11.III 1962. godine


Z A P I S N I K

 

Sa prve godišnje skupštine Udruženja boračkih organizacija za srez Svetozarevo održane 11.III 1962. godine u sali doma društveno - političkih organizacija u Svetozarevu.
Ispred Privrednog predsedništva udruženja boračkih organizacija drug Miloš Živanović je otvorio skupštinu, pozdravio sve prisutne delegate kao i goste : Gvozdena Jovančićevića, člana Privremenog predsedništva udruženja boračkih organizacija NR. Srbije, Radulović Mladena, člana Privremenog predsedništva udruženja boračkih organizacija za srez Požarevac i Aleksandra Milanovića, predsednika Privremenog predsedništva udruženja boračkih organizacija za srez Kruševac.
Zatim je drug Miloš predložio skupštini da se minutom ćutanja oda pošta palim drugovima i drugaricama u toku Narodne revolucije, kao i preminulom članu plenuma Saveza boraca i RVI - a drugu Janković Vukašinu "Vuletu" iz Paraćina.
Zatim je predložio da Skupština izabere radna tela i time omogući rad Skupštine. U radno predsedništvo predložio je sledeće drugove :
1. Nikolić Stanimira
2. Ivanović Jovu
3. Živanović Miloša
4. Stefanović Stoju
5. Tomić Milorada, pukovnik JNA
6. Burazer Petra i
7. Magdić Čedomira.

Za zapisničare predložio :
1. Cakić Velju i
2. Stanković Radašina.

Za overače zapisnika predložio je :
1. Paver Antuna i
2. Delibašić Danila

Uverifikacionu komisiju predložio :
1. Stanojević Aleksandra
2. Đukić Đuru i
3. Đakovac Mirka

U kandidaciono izbornu komisiju predložio :
1. Matić Veljka
2. Stanković Stanimira
3. Gligorijević Svetolika
4. Tešić Radišu i
5. Jelić Luku.

- Predsedavajući Jova Ivanović predložio je sledeće :

DNEVNI RED :

1. Izbor radnih tela Skupštine :
- Radnog predsedništva
- zapisničara i dva overača zapisnika
- Verifikacionu komisiju
- Kandidacionu i izbornu komisiju
2. Podnošenje izveštaja o radu Sreskih odbora boračkih organizacija
3. Izveštaj nadzornih odbora
4. Izveštaj Verifikacione komisije
5. Diskusija po izveštajima
6. Podnošenje i usvajanje predloga budžeta prihoda i rashoda Saveza udruženja boraca NOR - a sreza Svetozarevo za 1962. godinu
7. Izbori :
- Predsedništva Saveza udruženja boraca NOR - a sreza Svetozarevo
- Nadzornog odbora
- Delegata za Skupštinu Saveza udruženja boraca NOR - a Srbije

Skupština je jednoglasno usvojila dnevni red, a zatim skupštinu je pozdravio odred izvidnika i planinki "Boško Đuričić" Svetozarevo. Ovim je prva tačka dnevnog reda iscrpljena, te je predsedavajući predložio da se pređe na drugu tačku dnevnog reda.

II

Ispred Privremenog predsedništva udruženja boračkih organizacija izveštaj o radu za protekli period podneo je drug Miloš Živanović. (Prilog : izveštaj.)
III i VI izveštaj nadzornih odbora i predlog budžeta za 1962. godinu udruženja podneo je drug Abadić Dimitrije. (Prilog : izveštaj i budžet.)

IV

Izveštaj Verifikacione komisije podneo je drug Aleksandar Stanojević. Komisija je ustanovila da su u svim boračkim organizacijama održane godišnje skupštine na kojima su izabrani delegati za Sresku skupštinu udruženja i to : Iz organizacije Saveza boraca 69 delegata, iz Organizacije UROP - a 58 delegata, iz organizacije RVI 38 delegata, što ukupno čini 158 delegata. Na skupštini prisustvuje 118 od kojih 109 muškaraca i 9 žena. Opravdano ne prisustvuje 40 delegata. Prema tome Komisija predlaže da skupština može da radi pošto je obezbeđen potreban kvorum.
Predsedavajući Jovo Ivanović predlaže Skupštini da prisutnim članovima Plenuma boračkih organizacija Sreza odobri pravo učešća u radu Skupštine u svojstvu delegata.
Skupština jednoglasno usvaja ovaj predlog.

V

Predsedavajući Jovo Ivanović je otvorio diskusiju i pozvao delegate da diskutuju po podnetim izveštajima i na taj način upotpune izveštaj o radu boračkih organizacija.


Demić Božidar, iz Ćuprije :
Prilikom izvođenja nastave za rezervne oficije i podoficire mi smo u Ćupriji imali teškoće uglavnom radi toga što nismo imali dovoljno materijalnih sredstava. Nastavno osoblje za izvođenje nastave obezbeđeno je u saradnji sa Garnizonom. Isto tako imamo teškoće koje su prouzrokovane što naša organizacija ne raspolaže prostorijama. Na primer nemamo gde da smestimo eksploziv. Dalje bi nešto rekao o planu nastave. Naime, smatram da ne bi trebalo ići samo na opšte teme, već to izvođenje treba da se sprovodi po specijalnostima - po rodovima. Ovo nam nameće međunarodna situacija. Mi smo obavezni da pripremimo ljudstvo kako bi u datom momentu bilo sposobno da sa raspoloživim tehničkim dostignućima rukujr i stane na braniku svoje otadžbine.


RADOSAVLJEVIĆ Dragomir, - "Ždrpa", iz Svetozareva.


Ja pozdravljam ovu Skupštinu uspred Opštinskog odbora SB NOR u Svetozarevu i želim joj uspeha u radu.
Zatim bih nešto rekao o radu Saveza boraca Opštine Svetozarevo za protekli period. U toku rada suočavali smo se sa mnogim problemima koje smo uspešno završavali i pored toga što nije obezbeđena kolektivnost u radu našeg odbora. Ali zahvaljujući članu odbora Gordani Živanović, mi smo u toku prošle godine postigli vidne rezultate a naročito u brizi o deci palih boraca, konkretno : u pružanju pomoći u savlađivanju nastavnog programa ove dece u školi. U tom cilju su formirane komisije za pojedina pitanja. Tako na primer komisija za brigu o decu palih boraca je imala i svoje aktivno koji su u mnogome doprineli da ova deca pokažu dobre rezultate u školi. Dalje bih mogao da kažem da se naša organizacija bavila i ostalim problemima, kao što su : stambeni problemi zatim briga o borcima, pripremanje predloga za odlikovanje boraca NOR u prošloj jubilarnoj godini i niz drugih pitanja koja su se namećala pred našu organizaciju.


Pored toga hoću da istaknem i još jednu našu subjektivnu slabost koja se pojavljuje kod naših drugova u Opštinskom odboru SSRN i OK SK, što nam nisu pravovremeno pružali potrebnu pomoć, već su dozvoljavali da pogrešimo, ša su nas onda sa strane kritikovali. Smatram da je to nepravilno i da taj stav treba izmeniti. Naše opštinske organizacije ne smeju se zapostavljati, jer od rada opštinskih i osnovnih boračkih organizacija zavisi rad našeg udruženja. - Onda bih rekao da naši drugovi vrlo retko i slabo reaguju na razne nepravilnosti koje se dešavaju po nekim preduzećima i kolektivima. Nije dovoljno da osuđujemo one koji izvrše pronevere (a one se kreću na sedmocifrene brojeve po nekad), već to treba sprečavati na vreme, da ne dođe do toga. Kažem da protiv svih negativnosti naši drugovi treba prvenstveno da se bore.


TEŠIĆ Radiša, iz Svetozareva : -
- Opštinski odbori boračkih organizacija prilikom sastavljanja svojih materijalnih baza kaže - kako će ubirati članarinu od svojih članova. Navodi dalje da ima više drugova koji su članovi svih ovih organizacija tj. Savez boraca, UROP - a i RVI i kako će oni plaćati članarinu. Navodi dalje da treba u vezi ovog pitanja izvršiti jednu anketu među ovih članovima u kojoj će se organizaciji oni opredeliti da plaćaju članarinu.


Dalje u svom izlaganju iznosi slučaj u Svetozarevu o izvršenju nastavnog plana i kaže da je teže ovaj plan izvršiti kod zaposlenih članova UROP - a zbog toga što privredne organizacije ne opravdavaju izostanke svojih članova kolektiva koji su obavezni da prisustvuju predavanjima iz naznačenog nastavnog plana. Dalje navodi da je ovaj broj priličan i iznosi 30%. Takođe iznosi problem okupljanje ovih članova na nastavi i kako će se u buduće rešiti ovo okupljanje.


TOMIĆ Milorad, pukovnik iz Ćuprije :
- Diskutovao je o međunarodnoj situaciji i blokovskoj podeljenosti, o lokalnim ratovima u pojedinim zemljama, zategnutost situacije oko Berlina. Ovo iznosi zbog toga što se mi nalazimo baš između ovih blokova, a u vezi izvođenja nastave sa rezervnim kadrom. Navodi dalje da ovi blokovi odvajaju velika materijalna sredstva oko tehničkih dostignuća, tj. naoružanja i da su ova sredstva oko 100% porasla u odnosu na 1945. godinu. Sredstva se usavršavaju sve u cilju uništavanja ljudstva. Ovde upoređuje Z. Nemačku, porast i razvoj armije Z. Nemačke u naoružavanju i vatrenoj moći, da ona čak i prevazilazi Armiju američke jedinice. Upoređuje nemačke divizije u toku II sv. rata koja je brojala 17.000 ljudi, a koja je mogla u jednoj minuti da izbaci 15.000 čelika, a sada brojno stanje ljudstva je isto, ali vatrena moć je porasla da u jednoj minuti ova divizija može da izbaci 75.000 čelika. Dalje upoređuje brzine avijona u toku II sv. rata, koja je bila u proseku 900 km na čas, a danas je ta brzina povećana na 2.000 km na čas.


Nama je jasno kroz priučavanje uputstva kakva je tendencija blokova i politika vođenja rata, da je tehnika mnogo zasićena i da traži prostor radi izvođenja vojničke obuke. Ovo iznosi za obuku vojnika Z. Nemačke. Upoređujući opreme vojske u motorizovanim sredstvima. Kaže da je tendencija da motorizovana jedinica može da bude pobednika kroz proučavanje uslova drugog sv. rata važan je i moral ljudstva. On je sve ovo iznosio po divizijama. Navodi dalje da blokovska trka oko naoružanja i unapređenja svoje tehnike može dovesti ceo svet do propasti. Da može samo da se neki ludak domogne ovih tehničkih dostignuća i da izazove veću katastrofu. Dalje navodi primere iz NOB da je moral najvažnija snaga kod ljudstva i to naroćito u prvim momentima izbijanja rata. Oko izvođenja nastave treba po njegovom mišljenju izvoditi po grupama, a posebno naglašava izučavanje naše taktike iz NOB.


Dalje je u svojoj diskusiji naveo kao i referatu da se mogu ljudi angažovati u borbi za mir. Ovde je naveo primer neangažovanih zemalja.
ĐUKIĆ Đura, iz Paraćina : U prošloj Jubilarnoj godini došlo je kod Centralnih odbora naših boračkih organizacija do spajanja u jedno udruženje, što je i prirodno jer nam se zadaci poklapaju. Posle ovog i naše boračke organizacije su našle svoju aktivnost u Paraćinu, shvatajući pravilno ovo spajanje i tako se i postavilo. U prošloj 1961. godini naše članstvo je našlo sadržinu svoga rada a koja je proisticala iz spajanja koje se sprovodilo. Čim je ova inicijativa prodrla do nas, mi smo na sednicama i plenumima diskutovali o zadacima koji predstoje sada pred ovim organizacijama u ovom momentu. To nam je omogućilo da imamo i pravilnije stavove pri izvršavanju svojih zadataka. Bilo je ranije da su te naše organizacije bile "mislene imena", praktično nisu radile. Tu je bilo nekih subjektivnih teškoća, kao što je nemanje prostorija i dr. Međutim, kada smo dobili prostorije, postavili jedno lice kao stalnog službenika, onda je situacija bila drugačija. Sada je moglo mnogo više da se pruža pomoć ćlanstvu.


Kroz referat je iznet u dva maha Paraćin kao neaktivan. Ovde treba dodati da se ovde radi o organizaciji rezervnih oficira. Njhova je greška što su izabrali za predsednika čoveka, koji je, i pored toga što je dobar, bolestan, te nije mogao da ispolji inicijativu u radu ove organizacije, on nije mogao da bude ona snaga koja će da pokrene ovu organizaciju na rad.


Naše organizacije su uglavnom bile aktivne, kao što je Savez boraca i RVI a ta aktivnost se ispoljavala na rešavanje raznih pitanja samog članstva. Inače, aktivnost našeg članstva se ispoljavala kroz rad SSRN, a specifične zadatke je sprovodila kroz boračke organizacije, kao što je doškolovanje, prekvalifikacija, zaposlenje, zaštita boraca i invalida, problem stanovanja i slično. Sada u ovoj godini problemi našeg članstva su privedeni kraju. Međutim, ipak treba naglasiti da nisu u radu postignuti očekivani rezultati. Ima drugova koji su se snašli, našli su mesto u društveno-političkom životu, aktivni su članovi, ali ima ih koji se nisu snašli, koji su u teškoj materijalnoj situaciji, sa malom penzijom a više dece, te vrlo teško izlaze. Tako imamo slučaj da nam je jedan prvoborac, kada smo mu ponudili stan u novoj gradnji, jer stanuje u vrlo lošem stanu, on je odbio uz obrazloženje da nije u mogućnosti da sa mesečnim primanjima plaća takav stan. O ovakvoj situaciji mi bi smo morali da više razmislimo. Dok sa druge strane vidimo neke zanatlije čiji prihodi se penju na milione, pa kad ovo uporedimo sa slučajem ovog prvoborca, koji je sve dao u revoluciji za ovu zemlju, onda mi moramo da se pozabavimo ovakvim pitanjima.


Imamo nekih jedikovanja neopravdanih pri čemu se pripisuju neka obeležja neobjektivno. Tako neke porodice izginulih boraca izjašnjavaju se da su dali sina za 1.200 dinara, te tu treba više politički raditi i objašnjavati da je to nacionalno priznanje, a da je omogućeno veće primanje onima koji nemaju sredstva za izdržavanje.


Na kraju je izneo da naša organizacija u Paraćinu se snašla da nađe neke izvore materijalnih sredstava koja nam služe za pružanje pomoći našem članstvu. Tako smo otvorili jedan bife od koga imamo prilično prihoda. A to mogu da učine i organizacije u Ćupriji i Svetozarevu.


ABADIĆ Dimitrije, iz Svetozareva:
- Diskutovao o stambenim problemima boraca u Svetozarevu. Ovde navodi da NRS daje materijalnu pomoć oko rešavanja ovog problema, upoređujući koliko je u 1961. dato, a koliko je dobiveno od NOO u Svetozarevu. Da je u ovoj godini izvršena anketa oko rešavanja ovih pitanja i da je takođe u svim privrednim preduzećima u Svetozarevu izvršena anketa po ovim pitanjima zaposlenih boraca kod iste. Ovde navodi da su se dosta ove organizacije odazvale našem anketiranju.
Dalje navodi da u 1960. godini rešeno 9 stambenih problema, a u 1961. 13 stambenih pitanja. Oko rešavanja problema stambenih pitanja za borce u Svetozarevu ističe problem dobijanja materijalnih sredstava, a takođe ističe i veliku brigu privrednih organizacija za rešavanje stambenog problema boraca.


Dalje iznosi dosadašnje uređenje groblja, spomenika i obeležavanje istorijskih mesta. Da Savez boraca u Svetozarevu za sahranjivanje svojih članova poseduje parcelu i da na njoj je izgrađena kosturnica palih boraca. Dalje da sada Zakon upućuje da oko uređenja groblja, sahrane i drugo prelaži u nadležnost NOO, a mi da ne zaboravimo da je naša dužnost da radno na održavanju ovih grobova.
Dalje je rekao u ovoj godini u Kolaru izrađena je spomen česma, a tako je naveo i niz drugih obeleženih mesta na terenu opštine Svetozarevo. Takođe u ovoj godini podignute su spomen biste narodnim herojima iz Svetozareva, koje se nalaze u parkovima.
Problem zgrade, tj. smeštaj Opštinskog odbora Saveza boraca i muzeja ističe da Svetozarevo nema takvu zgradu gde bi svoj muzej uredio kao što to ima Ćuprija i kaže da će u ovoj godini biti više učinjeno na dobijanje prostorija kako bi se muzej NOB - a ovoga kraja uredio.


BOŠKOVIĆ Dobrivoje, sekretar SK SKS za srez Svetozarevo :
- Između ostalog, rekao je : Ja kada uzimam reč na ovoj skupštini stojim pod utiskom Kongresa na kome su konstituisani mnogi zadaci. Drugovi i drugarice, naša Revolucija nije započeta 1945. kako se to obično kaže. Ona je započeta mnogo ranije a mi je još nismo završili. Tu stoje još mnogo zadataka na našem putu ka izgradnji lepšeg i stručnijeg društva. Ja u tom svetlu gledam i naše boračke organizacije, pa i boračku organizaciju našeg sreza. Jer u njoj su učljanjeni oni koji su u prošlosti podneli najveći teret revolucije.
Drug Miloš je u svom referatu ukazao na probleme koji predstoje pred nama, a mi treba da budemo ti koji ćemo biti nosioci izvršenja tih zadataka. Dalje sam hteo da kažem o nekim našim unutrašnjim problemima, o nekim naših subjektivnim slabostima. Drugovi, koje taj koji je pripremio revoluciju? Mi tu činjenicu nikada ne smemo da zaboravimo i naših svakodnevnim poslovima to treba da imamo u vidu. Ne smemo da zaboravimo da je to bio onaj najsvesniji elemenat a to je ukazao program i SK. Program SK je svojina svih građana, jer je on nastao danima revolucije. U našoj organizaciji su se slili svi oni koji su učestvovali u revoluciji kao i oni koji danas učestvuju u izgradnji naše zemlje, u sprovođenju ovog Programa.


U ovim uslovima boračkim organizacijama nije smanjena uloga.
Ogromni napredak naše zemlje, veličina dometa postignuta izgradnjom lepšeg i srećnijeg društva, doprinelo je da Jugoslavija zauzima dostojno mesto na lestvicama koje zauzimaju napredne zemlje u svetu.
Ovde ima i subjektivnih slabosti koje su iznete na III Plenumu, a to je Tito ukazao kroz Novogodišnju poruku narodima Jugoslavije, zatim u govoru u Skoplju. Znači treba govoriti o tim slabostima i menjati ono što nije dobro. Ovom našem kretanju te slabosti su balast koju mi moramo da sklanjamo sa našeg puta, da se protiv istih energičnije borimo. Mi moramo da izgradimo bazu za naš napredak, na našu odgovarajuću nadgradnju. Mi moramo da budemo sveobuhvatniji, potpuniji kako bi doprineli izgradnji novog lika našeg socijalističkog građanina. Novo ne rađa u starom. No i tu ima nekih objektivnih teškoća. Neminovno se pojavljuju slabosti baš radi toga i što, eto, i mi po nekad smo opterećeni starim pa se to prenosi na novo, pa imamo situaciju da naši mlađi, koji su rođeni u novoj Jugoslaviji, često su opterećeni onim negativnostima dobijenih od nas. To sve smeta. Nije ništa smanjena sktivnost našeg Saveza. Naš odnos mora da bude aktivna u pozitivnom smislu, da pravo vremeno reagujemo na sve negativnosti koje se budu pojavljivale i kočile naš napredak. Ne smemo da dozvolimo da štetu našem zdravom kretanju, da uspori hod, da učini da bude drukčije od onog što je naš program SK dao. To mora da nam bude stalno pred očima, Takav odnos, odnos onog pravog revolucionara kao što je bio u ratu, u revoluciji, mora da postoji kod svakog našeg čoveka, odnosno člana.


Kod nas drugovi postoje protivurečnosti što je nominovno u prelaznom periodu. Ali je u našem Programu rečeno i kako odoleti toj protivurečnosti.
Naš sistem je takav da na prvom mestu postavlja čoveka, briga o čoveku. Ako to ispustimo, onda nam ne vredi što imamo fabrike i sve ostalo,. Treba izgraditi svest našeg čoveka. Mi ne smemo da zaboravimo ovu okolnost ni u NO, u kučnom savetu, upravnim odborima. Treba da se odbaci lično, da se ne pruža ruka na ono što nije njegovo. Mi treba da nađemo sebi aktivnost, izgrađujući lik novog čoveka, jer se na taj način odužujemo onom zavetu koji je dat kada se pošlo u revoluciju, koja je dovela do ovoga.


JOVANČIĆEVIĆ Gvozden, delegat Glavnog odbora NOR - a za NRS. U ovoj diskusiji iznosi o spajanju triju organizacija u jedno Udruženje. Dalje navodi da u izveštaju koji je podneo Živanović vidi se da protekli period beleži velike uspehe ovih organizacija, iz diskusije druga Boškovića vidi se da je aktivno učešće naših boraca u izgradnji zemlje bilo u proteklom periodu. Dalje kaže da jednu stvar hoće da podvuče oko aktivnosti naših drugova u toku rata i posle rata, da oni nemaju onoliko snage dalje za rad onako kako su radili i naša zajednica je donela niz mera radi obezbeđenja boraca i ostvarivanja njihovih prava. Navodi primer rešavanja problema invalide, kao mere zbrinjavanja boraca od zajednice. Dalje o drugovima borcima koji su stupili u NOR pre 9. septembra 1943. godine omogućena im je povlastica ostvarenja penzija. Takođe navodi da ukoliko od ovih boraca u svojim preduzećima i ustanovama imaju prinadležnosti manje od 22.000 dinara dobijaju dopunski dodatak koje zajednica daje do ovog iznosa. Ovde je naveo i čl. 80 Zakona o penziskom osiguranju. Kako zajednica pruža olakšice drugovima borcima oko dobijanja penzije a koju nisu do sada stekli. Dalje navodi i niz drugih pitanja koje zajednica kroz zakonske propise rešava za borce i daje olakšice za rešavanje njihovih pitanja. Ovde navodi da zatvor i dr. zajednica priznaje u duplom iznosu radni staž, a koje omogućava i brže penzionisanje drugova koji su izgubili svoju radnu sposobnost za vreme rata i posle oslobođenja.


Iznosi svoje mišljenje da naše organizacije ovako stvorene mogu biti u boljoj mogućnosti za rešavanje ovih boračkih pitanja. Dalje navodi oko upoznavanja omladine NOB i ističe da oko vaspitanja naše omladine treba obratiti najveću pažnju a to će se postići kroz hronike koje se pišu, kroz spomenike, obeležja ovih mesta i da će zadaci u potpunosti biti izvršeni prema našim mladim ljudima od strane boraca.


STANOJEVIĆ Aleksandar "Selja", iz Bunara :
- Diskutovao je o odnosu prema ljudima o tome kako treba prilaziti ljudima. Smatra da još nisu svi nedostaci otklonjeni. Govori ispred organizacije SB NOP, u Bunaru. Iznosi da je ranije bila vrlo loša situacija. Članarina nenaplaćena ali da je to sada unekoliko sređeno. Prošle godine nije moglo da se održe godišnje skupštine iz razloga što se nepravilno prilazilo ljudima. Pozivani su preko pomoćnog službenika. Ovo je trebalo bolje organizovati. Dalje iznosi da organizacija nije mogla bolje da radi i zbog nedostatka materijalnih sredstava, te bi trebali odgovorni drugovi da se pozabave ovim problemom.
Sa ovim je diskusija završena.
Predsedavajući poziva skupštinu da usvoji izveštaj i predračun budžeta, ukoliko nema nikog više da diskutuje, gde je jednoglasno usvojen.


VII

Ispred kandidacione komisije Veljko Matić je pročitao predlog za sastav predsedništva Udruženja, koji glasi :

1. BAKIĆ Vojislav, p. pukovnik JNA
2. Blagojević Ranko
3. Vasiljević Ljuba
4. Delić Božidar
5. Đukić Đura
6. Đurković Milovan
7. Živanović Milosav - Miloš
8. Zdravković Živojin
9. Ivanović Jovo
10. Jagodić Milena
11. Jelić Luka
12. Jovanović Aleksandar
13. Jocić Milan
14. Klipa Spasoje
15. Kokotović Bogdan
16. Lukić Jevrem
17. Matić Veljko
18. Milenković Vida
19. Miletić Milojko
20. Milentijević Milentije
21. Mihajlović Radisav
22. Magdić Čedomir
23. Nikolić Stanimir
24. Obradović Borivoje
25. Panić Aleksa
26. Radosavljević Dragomir
27. Sekulić Svetislav
28. Tepić Simo, p. pukovnik JNA
29. Tomić Milorad, p. pukovnik JNA
30. Ćirić Slobodan
31. Stefanović Stoja


Za nadzorni odbor predložio je :

1. Stanisavljević Ratko
2. Stanković Radašin
3. Švrljak Jelica
4. Burazer Petar
5. Btanković Dragoljub


Za kongres udruženja boraca NRS predložio je :

1. Živanović Miloš
2. Sekulić Svetislav
3. Nikolić Stanimir
4. Jovanović Aleksandar
5. Ivanović Jova
6. Isaković Stojka
7. Panić Aleksa
8. Stanković Đoka, major JNA


Skupština se sa ovim predlogom jednoglasno složila.
Predsedavajući Ivanović predlaže da skupština sasluša predlog grupe delegata koja je sastavila telegram drugu Titu. Ispred grupe delegata telegram je pročitao Aleksandar Jovanović, iz Svilajnca, koji glasi :
"Sa prve godišnje skupštine Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata sreza Svetozarevo, šaljemo Vam druže Maršale, naše plamene boračke pozdrave."


Savetujemo Vam se da ćemo kao i uvek čvrsto stajati u odbrani tekovina naše Revolucije i socijalističke izgradnje kako bismo obezbedili podizanje borbene spremnosti našeg članstva i naroda, da ćemo izvršavati i sve ostale zadatke našeg Saveza, što je garancija očuvanja mira u svetu, socijalističke izgradnje i nezavisnosti naše zemlje.


Učesnici I godišnje skupštine Saveza udruženja
boraca Narodnooslobodilačkog rata sreza
Svetozarevo.

Skupština burnim aplauzom pozdravlja i jednoglasno usvaja.
Miloš živanović predlaže da se na osnovu izveštaja i diskusije sastave zaključci koji će se poslati svim organizacijama.
Najzad u ime novoizabranog predsedništva zahvalio se drug Miloš Živanović.


Zapisničari : Overači :

1. Cakić Velja 1. Paver Antun

2. Stanković Radašin 2. Delibašić Danilo


Sva prava zadržana - Agencija Autentik - Jagodina            Ukupno: 2967   Danas:   21   Juče:   7