Zapisi Danas je
 

 

Z A P I S N I K

SA I SEDNICE SEKRETARIJATA PREDSEDNIŠTVA SAVEZA UDRUŽENJA BORACA NOR - a
SREZA SVETOZAREVO, ODRŽANOG 29.5.1962. godine.


Svetozarevo, 29.5.1962. g.


Z A P I S N I K

Sa prve redovne sednice sekretarijata Predsedništva Saveza udruženja boraca NOR - a sreza Svetozarevo, održanog dana 29. maja 1962. godine sa početkom u 17 časova, u prostorijama ovog udruženja.
Prisutnih 10 članova
Odsutnih - opravdano 2 člana
(Tomić Milorad i Lukić Jevrem)

Sednicu je otvorio drug Milosav "Miloš" Živanović, zatim utvrđen broj prisutnih (kvorum) i predlaže sledeći :

DNEVNI RED :

1. O RADU I AKTIVNOSTI OPŠTINSKIH UDRUŽENJA I
2. NEKA TEKUĆA PITANJA.

Ovaj dnevni red je jednoglasno usvojen.

Milosav Živanović, je naglasio da se sekretarijat posle svog izbora, trebao da se ranije sastane, ali zbog opravdanih razloga to se ranije nije moglo, ja lično smatram i predlažem da bi trebalo što je moguće pre obiđemo sva opštinska udruženja, da vidimo šta su do sada uradili, a s jedne strane bila bi i pomoć i oživljavanje rada, a naročito u onim opštinama koje su male, kao što su Bunar, Rekovac, Belušić i Popovac, a ne bi bilo loše i svako opštinsko udruženje.


Ja smatrama da bi bilo dobro da odmah izvršimo raspored članova ovog sekretarijata, koji gde da pođe, i da na zajedničkom sastanku opštinskih udruženja održe zajedničke sastanke, a bilo bi potrebno da se na vreme povežu sa Opštinskim komitetima i SSRN, kako bi što uspešnije mogli da jedinstveno delujemo i da im pomognemo oko proslave dana ustanka, oko rešavanja invalidskog pitanja, banjskog lečenja, oko upisa dece u škole, jer mi treba da se na vreme pobrinemo oko pravilnog orijentisanja ove dece palih boraca i to nam je jedan od zadataka, koga mi moramo rešavati. Obilaskom opštinskih udruženja, ja smatram, da bi dale potstreka svim našim odborima za dalji rad. Mi smo svim opštinskim udruženjima do stavili odluke i zaključke sa sednice našeg predsedništva, tako da su mogli da vide iz odluka i zaključaka zadatke, koje je predsedništvo donelo i usvojilo na skupštini.

Nikolić Stanimir, mi smo trebali da preciziramo stvari, tj. šta treba da radi ovaj sekretarijat, jer posle spajanja možda se nisu organizacije dovoljno uhodale u svom radu. Mere koje se sada sprovode u vezi pisma Izvršnog komiteta, Centralnog komiteta i govora DRUGA TITA u Splitu, mi smo kao boračke organizacije najpozvaniji da pravilno usmeravamo rad naših boračkih organizacija, mi imamo dovoljno snage da sprovedemo sve potrebne mere i zadatke, a to ćemo postići zajedničkim radom i učešću svih naših članova, možda se negde desi da neki od naših članova ne istupa onako kako bi trebalo, a to je naša dužnost i obaveza da im pomognemo.
U pogledu članarine na terenu nije još raščišćeno ko kome da se opredeli, pa i po ovom pitanju treba govoriti na sastancima opštinskih udruženja i ostvariti tačnu evidenciju a ukazati na potrebno da se naše članstvo upozna sa statutom.


Komisija sa pitanja interniraca, deportiraca i bivših ratnih zarobljenika, treba da sačini svoj plan rada i da se što je moguće pre sastavi evidencija ovih sekcija i da im se pomogne u rešavanju njihovih pitanja, možda će biti i takvih koji će doći iz inostranstva posle ove amnestije, pa bi i ova komisija imala i zadatak da ovakve prihvati u koliko ih bude, komisija bi trebala da se poveže i sa ostalim organizacijama oko ovih pitanja.


Govor DRUGA TITA, poziva nas sve komuniste za izvršavanje svih zadataka i da pomognemo onamo, gde nema dovoljno snage. Naša boračka udruženja treba da im bude jedan od stalnih zadataka, politički rad sa masama na terenu i da pravilno dejstvuju, treba da se zalažemo i okupimo mase, i da im sve objasnimo i da nam neki član ne ispadne i napad grubo, a to bi se na terenu negativno odrazilo.
Milosav Živanović, mi smo na prošlom sastanku našeg pretsedništva govorili o zadacima naših organizacija, da se povežu sa SSRN - om, Opštinskim komitetom, i opštinskim narodnim odborima, radi što bolje koordinacije rada i sprovođenju svih zadataka koji predstoje. Govor DRUGA TITA, KARDELJA i ODLUKE NARODNE SKUPŠTINE, to je materijal za sve nas i naše organizacije i članove, a mi treba da budemo najdosledniji za sprovođenje u delo i praktičnu primenu.


Jovo Ivanović, mi smo i do sada našem članstvu objašnjavali, a i sada moramo i nije kasno, a posle govora DRUGA TITA, imali smo pojava gde se nepravilno neki odnose, odnosno nepravilno kritikuje a mi smo bili uvek u stanju da sva pitanja rešimo, i 1948. godine bili smo kadri da se svakom odupremo, a sada u ovoj situaciji moramo i možemo da pomognemo naših Opštinskim udruženjima i organizacijama, i da ih pravilno orijentišemo i da nađu svoje pravo mesto, jer im to i pripada.
Ljuba Vasiljević, postoje izvesne nepravilnosti kod pojedinih drugova koji iznose neproverene podatke i ne dokazuju ih konkretno a to ostavlja utisak na sredinu kao da je to tačno. Mi možemo govoriti i na sastancima SSRN - a i ljudima pravilno objašnjavati, a svaku nezdravu pojavu na licu mesta otkloniti i žigosati kao negativnu. Ja nisam sazvao još moju komisiju, a to ću da učinim, što moguće pre, da sačinimo plan rada za budući rad ove komisije.


Stanimir Nikolić, po pitanju komisije interniraca, deportiraca i ratnih zarobljenika, trebalo bi da se obrate SSRN i drugim organizacijama i da se vidi kako treba rešavati pitanja ovakvih drugova.
Mi svi koliko nas ima, moramo se svestranije založiti za rešavanje svih pitanja u današnjoj situaciji, a ko je kriv on će i da odgovara, ali i mi treba da se osetimo odgovorni, a mi ćemo ovu situaciju izvesti na čistinu a to je naš stalni zadatak, momenat za obilazak naših udruženja je podpuno ispravan, predlažem da do juna obiđemo sva opštinska udruženja, a da se kasnije svi sastanemo i analiziramo stvarno stanje naših organizacija a to će nam poslužiti za dalji rad.


Živojin Zdravković, mi smo poslali zaključke sa sednice predstavništva, pa treba videti šta su po njima do sada uradili, trebalo bi diskutovati po svakom pitanju konkretno i principijelno, a mi smo dužni i obavezni otklanjati sve negativne pojave i kritike.
Aleksandar Jovanović "Saša", podpuno je pravilno da se održe zajednički sastanci opštinskih udruženja i osnovnih organizacija, jer tu ima niz mera koje treba preduzeti, radi poboljšanja rada, i da ih orijentišemo na dalji rad, jer su se u poslednje vreme neke organizacije prilično rasivirale, naročito ih treba angažovati oko proslave dana ustanka. Mi smo na našem sastanku u Svilajncu diskutovali po pitanju daljeg rada naših organizacija, pa se pokazalo da je naše članstvo dobro zainteresovano za rešavanje i otklanjanje dosadašnjih slabosti, tamo gde su se dešavale.


Aleksa Pantić, u gradskim opštinama se pojavljuju veće greške i to baš kod članova saveza a i kod učesnika rata, mi smo počeli da vodimo evidenciju koliko u kojoj organizaciji ima članova Saveza komunista, pa se pokazalo da je stanje zadovoljavajuće, jedino u selu Krušaru stanje nije povoljno a tamo nam je organizacija skoro jedna od najvećih, pa tamo moramo da uložimo više pažnje i da im pružimo pomoć. Mi ćemo kroz dva - tri dana da sazovemo sekretarijate naših udruženja i da rešimo neka tekuća i najvažnija pitanja.
Veljko Matić, ja mislim da je najveća snaga naše organizacije, i da možemo da rešimo sva pitanja, a sve organizacije treba da se pridržavaju naših zaključaka koje su dobili, treba pojačati rad oko rešavanja invalidskih i boračkih pitanja, regulisanje radnog staža i sva druga pitanja, radi što bržeg i pravilnijeg rešenja.


Milosav Živanović, čini mi se da smo trebali i ranije da obiđemo sva naša udruženja, ali nismo mogli pre, nije ni do sada kasno, posle održavanja sastanaka sa opštinskim udruženjima, da se odmah sastanemo i analiziramo stvarno stanje u našim organizacijama a ovo treba da učimo do 15. juna. Svaki član sekretarijata da podnese pismenu informaciju o obiđenim udruženjima.
Kako su sada preduzete mere kod naših budžetskih ustanova - nadleštava, preispitivanje opravdanosti sadašnjeg broja službenika koji su u radnom odnosu kod istih. To naša opštinska udruženja trebaju da obezbede uvid, da se nebi sada otpustili naši članovi udruženja. Tamo gde bude trebala i naša intervencija da se ona hitno pruži. A ako neko smatra da treba da ode i do Beograda, da vidi kako rade pojedine komisije, kako bi se bolje upoznale sa zadacima pojedinih komisija.


Da se za svaku komisiju nabavi knjiga zapisnika, kako bi komisije na svojim sastancima vodile zapisnik o radu i imale pregled stvarnog stanja po komisijama. Kako je diskusija pokazala opravdanost obilaska opštinskih udruženja, to predlažem, da se iz našeg sekretarijata odrede drugovi za obilazak i davanje pomoći našim organizacijama.
Ovaj predlog je usvojen, zatim se prrešlo na raspored drugova i to:

1) Belušić - Matić Veljko
2) Bunar - Ivanović Jovo
3) Despotovac - Vasiljević Ljuba
4) Rekovac - Sekulić Svetislav
5) Resavica - Zdravković Živojin
6) Paraćin - Đukić Đura
7) Popovac - Živanović Milosav
8) Svetozarevo - Nikolić Stanimir
9) Svilajnac - Jovanović Aleksandar "Saša"
10) Ćuprija - Panić Aleksa.

Kako je prva tačka dnevnog reda iscrpljena i drugih predloga nije bilo, to se prešlo na drugu tačku.

Milosav Živanović, predložio je sekretarijatu, da treba da se reši pitanje dosadašnjeg honorarnog službenika druga Delibašić Danila, koji je do sada radio kod sreskog odbora UROP-a u Svetozarevu. Ja predlažem da se otvori još jedno radno mesto na zvanje referenta i da na ovom radnom mestu postavimo druga Delibašić Danila, a da dosadašnjem službeniku drugu Tomić Radetu, obezbedimo drugo radno mesto, koje mu odgovara, jer s obzirom na naša materijalna sredstva mi u ovoj godini ne možemo primiti više službenika, a druga Tomića zadržati, dok mu ne obezbedimo radno mesto.

Posle svestrane diskusije članova sekretarijata ovog predsedništva, donosene su sledeće:

ODLUKE :

1) Da se otvori jedno radno mesto za zvanje referenta, i da se na ovo radno mesto donese rešenje o
postavljanju za službenika druga Delibašić Danila, sa platom od Din.28.000. - sa početkom od 1. juna
1962. godine.

2) Da predsednik i sekretar ovog Saveza, mogu davati trenutno pomoći do 5.000. - dinara, u izuzetnim
slučajevima van sreza i u srezu, a sve što je normalno da ide preko opštinskih udruženja.

3) Da se dodeli trenutna pomoć drugu Krotić Dragutinu u iznosu od 5.000. - dinara.

4) Odbija se molba opštinskog odbora UROP-a iz Svilajnca, sa kojom je tražio pomoć od 30.000. - dinara,
sa razloga što ovo udruženje stoji prilično dobro, a mi imamo na našem području mnogo slabih udruženja
a finansijska sredstva su nam nedovoljna da bi mogli sve pomoći.

Pošto drugih predloga i diskusija nije više bilo, to je završena sednica sekretarijata predsedništva, dana 29. maja 1962. godine u 20h.


Zapisničar SAVEZ UDRUŽENJA BORACA NOR - a
Predsednik

( Veljko Matić ) ( Milosav Živanović )Sva prava zadržana - Agencija Autentik - Jagodina            Ukupno: 2967   Danas:   21   Juče:   7